We leven in een democratie: de gemeente

 
Mens en maatschappij Maatschappij Politieke en juridische verschijnselen

Met deze collectie werken we aan volgende eindtermen en leerplandoelstelligen:

 

EindtermenZILL leerplanOVSG leerplanGO! leerplan
De leerlingen
 • ETMM2.14: op een eenvoudige wijze uitleggen dat verkiezingen een basiselement zijn van het democratisch functioneren van onze instellingen.
 • ETMM4.5: kunnen begrippen zoals wijk, gehucht, dorp, deelgemeente, fusiegemeente, stad, provincie, gemeenschap, land en continent in een juiste context gebruiken.
 • OWsa10: Ervaren, onderzoeken en uitdrukken hoe verkiezingen een basiselement zijn van een democratie
 • OWsa9.2.0: In interactie gaan over de taak van een burgemeester, een schepen, een gouverneur, een minister, een volksvertegenwoordiger, de koning, een rechter …
 • OWru4.6.0: In interactie gaan over begrensde ruimtes in de omgeving en daarbij volgende termen kennen en gebruiken: wijk, gehucht, deelgemeente, fusiegemeente, gemeenschap, continent 
 • OWru4.3.0: De volgende grenzen herkennen in de eigen omgeving: gemeentegrens, provinciegrens, landsgrens - in interactie gaan over begrensde ruimtes in de omgeving en daarbij volgende termen kennen en gebruiken: dorp, stad, gemeente, provincie, land 
 • OWru4.2.0: Zeggen in welke gemeente men woont 
 • OWru4: Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe mensen ruimtes afbakenen en  begrippen voor grenzen in de juiste context hanteren
 • WO-RUI-48: De leerlingen kunnen de begrippen wijk, gehucht, dorp, deelgemeente, fusiegemeente en stad, provincie en land in de juiste context gebruiken.
 • WO-MAA-PJV-27: De leerlingen kunnen op een voor hen bevattelijke wijze uitleggen dat de verkiezingen een basiselement zijn van het democratisch functioneren van onze instellingen.
 • WO-MAA-PJV-26: De leerlingen kunnen een aantal taken en bevoegdheden van een burgemeester, een provinciegouverneur, een minister, de koning, omschrijven.
 • WO-MAA-PJV-24: De leerlingen kunnen in grote lijnen de werking en de bevoegdheden toelichten van een gemeenteraad, provinciebestuur, Vlaamse regering, federale regering.
 • WO-MAA-PJV-20: De leerlingen weten dat ons land verdeeld is in gemeenten, provincies, gemeenschappen en gewesten.
 • 35704: De begrippen gehucht, deelgemeente en fusiegemeente in de juiste context gebruiken.
 • 35703: De begrippen wijk, dorp, gemeente,stad in de juiste context gebruiken.
 • 31354: Met eigen woorden de taken van burgemeester en schepenen omschrijven.
 • 31353: Met eigen woorden uitleggen hoe de gemeenteraad en het gemeentebestuur worden verkozen en aangesteld.
 • 31352: Met eigen woorden aangeven dat bij verkiezingen politieke partijen opkomen en enkele politieke partijen opnoemen.